شبیه سازی رفتار تنش وارد بر سازه زیرگذر مدفون در خاک یکنواخت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE10_021

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

سازه های زیر گذر به صورت بتنی و یا سازه بنایی در دو سمت بیرونی و داخلی دچار تنهای متفاوتی می باشند. این سازه ها بهصورت مدفون در خاک تحت تاثیر بار ثابت ناشی از خاک و بار متحرک ناشی از عبور وسایل نقلیه می باشند. همچنین بر همکنش تنش بخش بالایی سازه با بخش زیرین آن پیچیدگی محاسبات تنش را بیشتر می نماید. با توجه به تاثیرات طولانی مدتناشی از عبور وسایل نقلیه سبک و یا حمل و نقل ریلی مطالعه دفتار این تنش ها در مدل سازی جایگاه ویژه ای دارد. بار ناشیاز عبور این وسایل به صورت ضربهای، استاتیکی و یا دینامیکی مدل میگردد. تنش وارد بر سازه زیرگذر به عوامل مختلفی ازجمله نوع خاک، عمق مدفون، فاصله از محور عبوری، میزان بارندگی محیط، سرعت و شتاب وسیله بارگذاری، عمر بارگذاری وسایر عوامل میباشد. در این مطالعه به بررسی اثرات و تنشهای قائم و افقی موجود در سازه مدفون در زیر خاک یکنواخت بارطوبت بهینه پرداخته شده است. مدل ارائه شده به تغییرات زمانی طولانی مدت ثبت شده در حافظه خاک بر اثر سرعت، عمقو فاصله از محور عبوری اشاره دارد. هرچند این مدل میتواند تاثیر شدت بار و نوع بار را نیز مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشانمیدهد که سرعت بارگذاری بر حافظه اولیه خاک به صورت مستقیم و مثبت و در طولانی مدت به صورت یکنواخت بر رویتنش های تراکمی تاثیر میگذارد. همچنین طول مسیر عبور و پنل یکنواخت سازه ای بر روی تنشهای افقی کوتاه مدت بیشتراز تنشهای قائم اثرگذار میباشد. اثر افزایش عمق سازه مدفون با در نظر گرفتن عدم تغییر شرایط اب های سطحی به صورتیاست که با فاصله بخش افقی از محور عبوری رابطه مستقیم داشته و با افزایش عمق سطوح افقی، تنش ناگهانی ثابت و تنشهایطولانی مدت وارد شده بر سازه افزایش مییابد.

نویسندگان

هامون فتحی

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج

محمد یوسفی نژاد

دانشجوی دکترای عمران گرایش خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن، تهران