سنجش و تحلیل محلات شهری مشهد از منظر رهیافت شهر دوستدار کودکمورد پژوهی: محله گلشهر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE10_020

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

توجه به نیاز کودکان و نیازهای اجتماعی آنان در بافت شهرها و محلات یکی از مهم ترین مسائل پیشروی جامعه امروزی به شمار می رود. از این منظر، طرح ابتکاری شهرهای دوستدار کودک در سال ۱۹۹۶ توسط یونیسف و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد معرفی شد و از دید این طرح، شهر دوستدار کودک، شهر یا اجتماع محلی است که در آن نظرها، نیازها، اولویت ها و حقوق کودک، بخشی جدایی ناپذیر از سیاست ها، برنامه ها و تصمیم های عمومی باشد. به تبع این امر، طرح ابتکاری شهرهای دوستدار کودک امروزه توانسته در بیش از ۳۰۰۰ شهر و جامعه محلی در سراسر جهان موردتوجه و اقدام قرار گیرد. در این میان، شهر مشهد نیز به عنوان یکی از دوازده شهر در سطح کشور به منظور شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک در سال ۱۳۹۹ انتخابشده است . بدین ترتیب ، حرکت شهر مشهد در مسیر رویکرد شهر دوستدار کودک نیازمند توجه به نظرها، نیازها، اولویت ها و حقوق کودکان در فضاهای شهری و ازجمله محلات این شهر است که محله گلشهر نیز از این قاعده مستثنا نیست ؛ بنابراین ، پژوهش حاضر در راستای سنجش و تحلیل محله گلشهر شهر مشهد از منظر رهیافت شهر دوستدار کودک انجامگرفته است . در این پژوهش پس از مرور مبانی و مفاهیم نظری ، به تدوین چارچوب سنجشی این پژوهش اقدام و در ادامه مبتنی بر چارچوب سنجشی نگاشته شده، به سنجش وضعیت محله گلشهر شهر مشهد از منظر مولفه ها و شاخص های سنجشی شهر دوستدار کودک مبادرت شده است . جامعه آماری این پژوهش تمامی والدین کودکان این محله بوده که برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان ۹۵ درصد و بافاصله اطمینان ۸ درصد، تعداد ۱۵۰ نفر از آنها مورد پرسشگری قرار گرفتند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده و برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از اعتبار محتوایی (نظر متخصصان) و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفادهشده و همچنین برای تجزیه وتحلیل اطلاعات پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل سوات بهره گرفته شده است . نتایج این پژوهش حاکی از آن است که محله گلشهر شهر مشهد از منظر مولفه های ایمنی و امنیت (با میانگین ۱۶/ ۲)، دسترسی به خدمات (با میانگین ۲۶/۲)، مشارکت (با میانگین ۸۷/۱) و محیط زیست سالم (با میانگین ۰۶/۲) رهیافت شهر دوستدار کودک در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ بنابراین درمجموع می توان اذعان داشت که محله گلشهر شهر مشهد از منظر رهیافت شهر دوستدار کودک (سطح معناداری آن کمتر از ۰۵/۰ و میانگین آن ۱۸/۲ بوده که پایین تر از میانگین معرف برای این پژوهش است ) از شرایط مساعدی برخوردار نیست که این مسئله نیازمند توجه مسئولان و مدیران شهری است .

کلیدواژه ها:

کودک ، شهر دوستدار کودک ، آزمون تی تک نمونه ای ، تحلیل سوات ، محله گلشهر شهر مشهد.

نویسندگان

ابوالفضل منصوری اطمینان

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، ایران