افزایش بهره وری نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان توسط طراحی نرم افزار سیستم مونیتورینگ راندمان لحظه ای

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,232

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEC06_161

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1385

چکیده مقاله:

امروزه کاهش مصرف سوخت و بهره برداری بهینـه در انـواع مصرف کننده های انـرژی امـری ضـروری و اجتنـاب ناپـذیر است . همچنین در نیروگاههای بـزرگ نظیـر واحـدهای بخـار تولیــد انــرژی، کــاهش زمــان توقــف، افــزایش رانــدمان و مانیتورینگ اجزای آنها برای آگاهی از بروز عیب و تشـخیص نوع و محل عیوب آن امری بسیار ضروری و بـا اهمیـت بـالا است . استراتژیهای مختلفی برای این اهداف بکـار گرفتـه مـی شوند که مانیتورینگ راندمان اجزای اصلی نیروگاهها یکـی از مهمترین آنها می باشد . هدف از ارائه این مقاله بررسی، تدوین استراتژی و تهیه نرم افـزار و اطلاعـات سـخت افـزاری لازم برای پیاده سازی سیستم مانیتورینگ لحظـه ای اجـزای اصـلی نیروگاه شهید مفتح همدان، برای تعیین رانـدمان آنهـا و بهـره برداری بهینه از اجزای نیروگاه بوده است . در این مقاله اجزای اصلی نیروگاه شناسا یی و روابـط حـاکم بر آنها از اسـتانداردها، مقـالات و گزارشـات فنـی سـازندگان تجهیزات استخراج گردیده است . سپس این روابط از نظر داده هــای مــورد نیــاز بــرای محاســبات واقعــی در نیروگاههــا در الگوریتم های مناسب قـرار گرفتـه انـد . داده هـای لازم بـرای اندازه گیری نظیر دما، فشار و دبی و سایر مشخصات تعیین و مشخصـــات لازم جهـــت محاســـبه از روابـــط و جـــداول ترمودینامیکی تعیین گردیده و در یک نرم افزار کلی گردآوری شده است . نرم افزار نهایی با دریافت داده های اصلی از اندازه گیری و محاسبات لازم، راندمان اجزای مورد نظـر را محاسـبه می کند . این نرم افـزار قابلیـت کـارکرد بصـورت On-line وOff-line . را دارا می باشد

کلیدواژه ها:

راندمان - نرم افزار - نیروگاه بخار - شهید مفتح همدان

نویسندگان

محمد عامری

دانشیار دانشکده مهندسی انرژی واحد تولید همزمان گرما و برق – (CHP) دانشگ

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • مدارک فنی نیروگاه همدان-دفتر فنی و آرشیو نیروگاه. ...
 • Asechner, F. S., 4Planning Fundamentals of Thermal Power Plants', 1978, ...
 • Modern Power Station Practice, Vol. 3, CEGB, 1971. ...
 • Spencer, R. C., Cotton, K. C. and Cannon, C. N., ...
 • CEGB Modern Power Station Practice, Vol, F. "Control and In ...
 • ASME Performance Test Codes, "Steam Turbines", PTC6, 1976. ...
 • CEGB Modern Power Station Practice, Vol, G. "Station Operation and ...
 • ASME Performance Test Codes, "Steam Generating Units", PTC4.1, 1994. ...
 • Elliot, T, C, "Standard Handbook of Power Plant Engineering", 19898. ...
 • L.F. Adams, "Engineering Measuring and I n _ trumentation _ ...
 • ASME Performance Test Codes, "Performance Monitoring Guidelines for Steam Power ...
 • ASME Performance Test Codes, "Temperature Measurement" _ PTC 19.3, 1974 ...
 • نمایش کامل مراجع