رابطه ی بین منابع اطلاعاتی و انتخاب رشته ها ی تحصیلی داوطلبان کنکوردر نظام آموزش و پرورش شهرستان نور

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF08_354

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

چکیده مقاله:

انتخاب رشته های تحصیلی داوطلبان کنکور، یکی از انتخاب های مهم و اثرگذار در زندگی است؛ به طوری که می تواند سرنوشت و آینده شغلی آنان را رقم بزند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین منابع اطلاعاتی و انتخاب رشته های تحصیلی داوطلبان کنکور در نظام آموزش و پرورش شهرستان نور پرداخت. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی و تحلیل نظرات مشاوران تحصیلی آموزش و پرورش در خصوص عوامل موثر مانند مشورت با مشاوران، افراد ناآگاه و نقش های عوامل شغلی، داوطلب، شانس در فرایند انتخاب رشته های تحصیلی به داوطلبان کنکور بود. این یک مطالعه ی کمی از نوع همبستگی می باشد که اساسا ابزار پژوهش پرسشنامه را به کار برده است. در انجام این پژوهش، ۳۶ مشاور تحصیلی زن و مرد برای پر کردن پرسشنامه ی محقق ساخته شرکت داده شده اند. داده ها همچنین با اجرای آمارهای توصیفی و آمارهای استنباطی مانند آزمون کولموگروف اسمیرنف NV ، آزمون کفایت نمونه گیری کیزر میر اولکین .۰۲ ، آزمون Wتک نمونه ای، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن از طریق برنامه ی نرم افزار آنالیز شدند. یافته ها بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مشورت با مشاوران تحصیلی و نقش عوامل شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد، بین مشورت با افراد ناآگاه و نقش شانس رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین نقش داوطلب و نقش عواملی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

منابع اطلاعاتی - عوامل موثر بر انتخاب رشته های تحصیلی (مشورت با مشاوران ، مشورت با افراد ناآگاه ، نقش عوامل شغلی ، نقش داوطلب و نقش شانس)

نویسندگان

فاطمه ظفری

کارشناسی ارشد علوم تربیتی، بابل