رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPA-3-2_005

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این پژوهش، بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی با بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) در شهرک صنعتی آمل می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت های شهرک صنعتی شهرستان آمل می باشد که آن شرکت ها به نحوی در زمینه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر یا مباحث مرتبط با آن دارای تجربه یا دانش می باشند که تعداد آن ها ۱۱۰ شرکت است و از این میان ۸۶ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. ضریب آن برای فرهنگ سازمانی معادل ۸۶۵/۰ و برای بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، ۸۳۱/۰ می باشد. همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی و آزمون فرضیه ها استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از بسته های نرم افزاری  Spss۱۶ و Minitab۱۴ استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات در شهرک صنعتی شهرستان آمل نشان می دهد که بین هر یک از چهار مولفه از پنج مولفه فرهنگ سازمانی یعنی تیم سازی، یادگیری، حمایت مدیریت عالی و ارتباطات با بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر رابطه ی مثبت وجود دارد ولی بین دیگر مولفه فرهنگ سازمان یعنی مذاکره و گفتگو و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر رابطه ای وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی این تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر رابطه ای مثبت وجود دارد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ، تیم سازی ، یادگیری