جایگاه اقتصاد خوردگی در مدیریت خوردگی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 873

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCISP02_011

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1391

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات اساس ی صنعت، مساله خوردگ ی م ی باشد که هم باعث اتلاف مواد و انرژ ی و از ب ین رفتن سرمایه ها می شود و هم مخاطرات جدی ایمنی و زیست محیطی را سبب می شود. برمبنای اطلاعات موجود، هز ینه ها ی مربوط به خوردگ ی در ایران برای سال ١٣٧٩ معادل ٢٧٠٠٠ میلیارد ری ال، براساس ٥ در صد از تول ید ناخالص مل ی، برآورد گرد یده است . مطابق تجر بیات کشورها ی صنعت ی پ یشرفته که آمارو اطلاعات لازم در ا ین زم ینه را دارا م ی باشند، محدوده ٢ تا ٥ درصد تول ید ناخالص مل ی بعنوان الگ و یی مناسب در این خصوص اعلام گرد یده است که برا ی کشورها ی در حال توسعه نظ یر ایران رقم ٥ درصد منطق ی تر به نظر م ی آید. به منظور کاهش یا پ یشگیری از هز ینه ها ی خوردگ ی با ید از ش یوه ها ی فن ی به ر وز در قالب س ی ستم مد یریتی مناسب استفاده نمود تا فعال یت ها ی کنترل خوردگ ی بر پا یه چارچو بی نظام مند بصورت شفاف و ساده و در ع ین حال کارآمد به کارگرفته شود تا در نها یت به روش ی دست یابیم که براساس آن بتوان یم داده ها ی مربوط به مسالهخوردگی را به اطلاعات کاربرد ی، جهت ایجاد هماهنگ ی ها ی لازم م یان اقدامات ذ ی ربط به منظور رفع مشکلات خوردگی در واحدهای صنعتی، تبدیل نمائیم. عوامل اصلی چنین سیستم مدیریتی عبارتند خواهند بود از : خط مشی های کلی ، سازماندهی، برنامه ریزی و اجرا، ارزیابی عملکرد، بازنگری عملکرد وممیزی.هدف از نگ ارش این مقاله تب یین جا یگاه اقتصاد خوردگ ی در پ ی ر یزی یک س یستم کار آمد مد یریت خوردگ ی می باشد . به بیان د یگر با ید تصر یح نمود حت ی به شرط برقراری یک سیستم مدیریت خوردگ ی، تضم ینی در مقابلکاهش یا حذف هز ینه ها ی تحم یلی از جانب خوردگ ی بصورت موثر نخواه یم داشت مگر آن ک ه ز ی ر س ی ستمی کارآمد در خصوص بر آورد هز ینه ها ی خوردگ ی و ن یز ارز یابی آنها درعمل، در درون س یستم مد یریت خوردگ ی دیده شده باشد . در حق یقت وجود چنین ز یر س یستمی مع یاری کاربرد ی جهت درک صح یح از میزان موفقی ت ی ک سیستم مد یریت خوردگ ی برقرار شده در یک مجموعه صنعت ی خواهد ب ود ؛ به ا ی ن معن ی که آ ی ا برقرار ی چن ین سیستمی در جهت کاهش هز ینه ها ی خوردگ ی اثر ی مثبت داشته است یا خ یر؟ با به کارگیری چنین زیرسیستمی می توان ارزیابی نمود که اگر اثر مثبتی داشته است م یزان کاهش آن در بخشها ی مختلف که هز ینه ها ی خوردگ ی از جانب آنها به س یستم تحم ی ل م ی شود چقدر بوده است ؟ تا در نهایت از مجموعه اطلاعات مذکور بتوان سیاستگزاری کاربر دی جامع ی ، در راستای کاهش و حذف نواقص س یستم مدیریت خوردگی اجراشده و به منظور بهبود مستمر و بهینه سازی آن سیستم ، تنظیم و اجرا نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرهاد بیانی

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • سال 1949 1966 1967 1975 1979 1988 1994 ...
  • دهه هفتاد میلادی دهه هفتاد میلادی دهه هفتاد میلادی دهه ...
  • "Economic _ technological solution of corrosion problems in Iran 22 ...
  • "Integrated management of plant equipment ", W.M.cox ...
  • 1969 1978 1988 1994 1979 1973 1971 ...
  • نمایش کامل مراجع