اثر اتصالHVDC نیروگاه بادی فلات قاره بر روی پایداری سیستم قدرت

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,001

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC27_299

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1391

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر با مطرح شدن بحث تجدید ساختار در صنعت برق، تولید پراکندهDGاهمیت روزافزونی یافته است.یکی از انواع مرسوم منابع تولید پراکنده، نیروگاههای بادی با سطح نفوذ پایین هستند.یکی از موضوعات مرتبط باتولید پراکنده بررسی اثرات متقابل آن بر روی سیستمقدرت است.هدف از این مقاله تحلیل اثر اتصال نیروگاه بادی فلات قارهبه عنوان منبع تولید پراکنده با استفاده از خطوطHVDC بر روی پایداری زاویه ای روتور سیستمهای قدرت است.بدین منظور با استفاده از نرم افزار MATLAB/PSATرفتار گذرای شبکه 14 شینIEEE تحت شرایطبروز اتصال کوتاه سه فاز متقارن و در دو حالت اتصال از طریق خط انتقالHVDCو نیز خطACموردبررسی قرار گرفته است و نتایج با حالت بدونDG بهعنوان حالت مبنا مورد مقایسه قرار گرفته است و بهبودپایداری شبکه در صورت استفاده از خط انتقالHVDC نشان داده شدهاست.

کلیدواژه ها:

پایداری گذرا ، خط انتقالHVDC نیروگاه بادی فلات قاره ، منابع تولیدپراکنده ، سطح نفوذ

نویسندگان

حامد شعبانی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)، تهران، ا

گئورگ قره پتیان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)، تهران، ا

بهروز وحیدی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)، تهران، ا