نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه در تاثیر مدیریت موفق زنان بر ارتقای عملکرد سازمانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC05_027

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه در تاثیر مدیریت موفق زنان بر ارتقای عملکرد سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران زن سازمان های دولتی شهر اصفهان بوده که ۸۰ نفر از آنها به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت سنجش پایایی و روایی ابزار به ترتیب از روش های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تاییدی با بکارگیری نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت موفق زنان دارای اثر مستقیم مثبت، اثر غیرمستقیم مثبت و اثر کل مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد سازمانی می باشد. همچنین، خودکارآمدی کارآفرینانه دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد سازمانی می باشد. علاوه بر این، مدیریت موفق زنان دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد سازمانی می باشد.

نویسندگان

آزاده پارتازیان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان