اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمالکاری تحصیلی و خودکارآمدی دانشآموزان پایه ششم شهر فریدونکنار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES03_043

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمالکاری تحصیلی و خودکارآمدی دانشآموزان پایه ششم بود. روش این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر فریدونکنار در سال تحصیلی ۲ _ ۱۴۰۱ بود. نمونه آماری در اینپژوهش شامل ۳۰ نفر دانش آموزان پایه ششم ) ۱۵ نفر برای گروه کنترل و ۱۵ نفر برای گروه آزمایش( که به شیوهنمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به صورت فراخوان انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، مقیاس اهمالکاریتحصیلی سولومون و راثبلوم و مقیاس خودکارآمدی شرر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spssنسخه ۲۶ انجام شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده و برای بررسی همه فرضیه ها و تعیینتاثیر مداخله بر روی گروه آزمایش و ارزیابی تفاضل نمرات دو گروه در فاصله پیش آزمون و پس آزمون ابتدا از KSجهت نرمال بودن داده استفاده شد سپس در بخش آمار توصیفی؛ از شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار و دربخش آمار استنباطی از تجزیه و تحلیل کوواریانس ) MNCOVA ( استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد درمانمبتنی بر پذیرش و تعهد بر اهمالکاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان پایه ششم تاثیر دارد

کلیدواژه ها:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/ اهمالکاری تحصیلی/ خودکارآمدی/ دانش آموزان

نویسندگان

فاطمه نعمتی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی موسسه غیرانتفاعی پارسا

محمدجواد رنجبر

استادیار موسه آموزش عالی پارسا