شناسایی چالش ها و موانع تحقق تحول دیجیتال در صنعت بیمه مبتنی بر نظریه داده بنیاد، مورد مطالعه شرکت بیمه تجارت نو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 156

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV29_056

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف شناسایی چالش ها و موانع تحقق تحول دیجیتال در صنعت بیمه مبتنی بر نظریهداده بنیاد تدوین شده است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع مطالعات کتابخانه ای بوده که در بخش کیفیاز روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران، اعضای هیئت علمی ومدیران حوزه تحول دیجیتال، کارکنان سطوح مختلف و شبکه فروش، فناوری اطلاعات و وب تشکیلمی دادند. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختار یافته تا زمانی رسیدن به نقطهاشباع استفاده شد. بعد از نسخه برداری مصاحبه، با انجام مراحل کدگذاری (باز، محوری و گزینشی)مفهوم پردازی، مقوله بندی و براساس مشابهت، ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک بین کدهای باز،مفاهیم و مقولات مشخص شدند. نتایج نشان می دهد برای تحقق تحول دیجیتال در صنعت بیمه، لازماست نواندیشی عملگرایانه در مرکز تدوین و اجرای راهبردهای مدیران و سیاستگذاران صنعت بیمهمدنظر قرار گیرد و بر ارزش فناوری دیجیتال و ساختار حکمرانی سبک، ریسک پذیری وانعطاف پذیری، نهادینه کردن تمرکز بر مشتری در فرایندهای تصمیم گیری، تمرکز بر تجربه کارکنان ومشتریان و تطبیق خود با تغییر و تحول دنیای اطراف تاکید نمایند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریده عاشوری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان

بهروز بیات

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان