بررسی انعطاف پذیری روان شناختی با سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان بابل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE17_058

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی انعطافپذیری روان شناختی با سرزندگی تحصیلی در بین دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان بابل طرحریزی و انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان بابل در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ می باشد به تعداد ۹۴۳۸ نفر میباشد که تعداد ۳۷۰ نفر از بین آنها به عنوان نمونه آماری مورد به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و مورد نظرسنجی قرار گرفتند. ابزار نظرسنجی در این پژوهش پرسشنامه بوده که شامل دو پرسشنامه به شرح زیر می باشد: پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانیزاده و حسین چاری (۱۳۹۱)،پرسشنامه انعطافپذیری شناختی دنیس و وندروال .(۲۰۰۹) و نهایتا تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS۱۸، Amos انجام شد. یافته ها نشان میدهد انعطافپذیری روان شناختی نقش مثبت معناداری در رابطه با سرزندگی تحصیلی ایفا میکند. در نتیجه میتوان با افزایش سطح انعطافپذیری در دانش آموزان سرزندگی تحصیلی آنها را افزایش داد.

کلیدواژه ها:

انعطافپذیری روان شناختی ، سرزندگی تحصیلی ، دانش آموزان متوسطه اول.

نویسندگان

بهزاد محمدی اطاقسرا

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،موسسه آموزش عالی پارسا،بابلسر،ایران

عاطفه نجفی پور دیوکلایی

استادیارموسسه آموزش عالی پارسا