بررسی تاثیر عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد منابع انسانی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 276

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITFME01_044

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

چکیده مقاله:

اهمیت بالای منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم، موجب شده است که توجه بسیاری از مدیران به عوامل موثر بر عملکرد آنان معطوف گردد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در دستور کار بسیاری از مدیران قرار گرفته است. هدف از نگارش تحقیق حاضر، تعیین تاثیر عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی میباشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی محسوب میشود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۲ تهران میباشند که تعداد آنان ۴۱۸ نفر بود که با بهرهگیری از فرمول حجم نمونه کوکران، ۲۰۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونهگیری نیز تصادفی طبقهای بود. نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرمافزار لیزرل، بیانگر آن بود که عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی هم به طور مستقیم و هم از طریق نقش میانجی رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیرگذارند.

نویسندگان

شهرام مخلص آبادی

دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

محسن هاشمی گهر

گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران