تاثیر مشکلات اقتصادی و جهان بینی بر ستیزه جویی و قصد خرید مصرف کننده(مورد مطالعه: محصولات شرکت پارس خزر)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITFME01_041

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تاثیر مشکلات اقتصادی و جهانبینی بر ستیزهجویی و قصد خرید مصرفکننده در شرکت پارس خزر در شهر تهران میباشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان شرکت پارس خزر میباشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و ۴۰۰ پرسشنامه به روش تصادفی ساده توزیع گردیده است. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان ۰/۸۰۳ بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تائیدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدلیابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که مشکلات اقتصادی و جهانبینی بر ستیزه جویی، ستیزه جویی بر ارزیابی کیفیت و قصد خرید مصرف کننده، و ارزیابی کیفیت بر قصد خرید مصرف کننده تاثیرگذار است.

کلیدواژه ها:

جهانبینی ، ستیزه جویی ، قصد خرید مصرف کننده ، مشکلات اقتصادی ، و شرکت پارس خزر.

نویسندگان

اسماعیل اکبری شبخوسلاتی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

الهام فریدچهر

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

مجید احمدی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران