اثربخشی آموزش علوم تجربی از طریق الگوی تدریس پیش سازمان دهنده بر رشد انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس یزد.ک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSEC01_097

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی از طریق الگوی تدریس پیش سازمان دهنده بر رشد انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس یزد انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و به شیوه شبه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس شهر یزد بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۴۰ نفر از آنان در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین گردیدند. گروه آزمایش به مدت یک ماه آموزش علوم تجربی از طریق الگوی تدریس پیش سازمان دهنده دیده و گروه گواه به شیوه سنتی و معمول در معرض تدریس قرار گرفتند. پس از طی زمان مقرر تدریس برای هر دو گروه پرسشنامه انگیزش تحصیلی اجرا شد. نتایج این بررسی از طریق آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که تدریس علوم تجربی به شیوه پیش سازمان دهنده بر رشد انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم موثر بوده است. همچنین یافته ها تایید کردند که آموزش علوم تجربی از طریق الگوی تدریس پیش سازمان دهنده بر مولفه های انگیزش تحصیلی شامل انگیزش درونی و انگیزش بیرونی و بی انگیزشی موثر بوده است.

کلیدواژه ها:

الگوی تدریس پیش سازمان دهنده ، انگیزش تحصیلی ، علوم تجربی ، پایه ششم ابتدایی

نویسندگان

منصور دهقان منشادی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

منیژه زارع زاده مهریزی

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

اشرف واسعی مقدم

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

الهام السادات منتظری فر

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران