بررسی کار عاطفی و فرسودگی شغلی کارکنان در شهرداری ها

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 55 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF01_080

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش رابطه بررسی ارزیابی مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری ها بوده است . بهعبارت بهتر تعیین عوامل موثر بر مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هاو بر اساس آن شناسایینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هاو در نهایت ارائه یراهبردهای مناسب برای مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هامد نظر این تحقیق بوده است .جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر جامعه خبره که ۱۶ نفر از کارشناسان زندانهای تهران می باشند . فراینداجرای پژوهش در دو فاز کتابخانه ای و میدانی به انجام می رسد . به این صورت که پس از تدوین طرحپژوهش فاز کتابخانه ای و مطالعات اسنادی پژوهش انجام گرفته، و پس از بررسی منابع موجود و چارچوبنظری پژوهش تدوین گردید . از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران چارچوب مفهومی پژوهش تدوینو پس از آن ابزارهای پژوهش تدوین گردیده است .نتایج نشان داد که نقاط ضعف و تهدید و قوت در مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان شهرداری هادرچارچوب عوامل فنی، انگیزه سازمانی و عوامل سازمانی قابل رتبه بندی هستند

کلیدواژه ها:

کار عاطفی . فرسودگی شغلی .شهرداریها