معماری مدرن و پست مدرنیسم

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9,804

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

701_6033214832

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

معمار ی مدر ن مانند هر موجود زنده دیگر بدو ن آنک ه ماهی ت اصل ی خود را از دس تدهد مدا م در حا ل تغییر و دگرگونی است.در ای ن مقال ه معمار ی مدر ن تعری ف و بررس یم یگردد. برا ی ای ن منظور پ س از تشری ح تعری ف صحی ح مدرنیس م وج ه تمایز سایرسبکها ی نزدی ک ب ه آ ن مانند پس ت مدر ن و تفاوتها ی بنیاد ی آ نها بیان م یشود. اهمیت موضو ع در آن است که شناخت سبکها ی مختل ف معمار سبب حفظ سّنتها و تشخی صتفاوتها ی آنها م یگردد.همچنین در این مقاله بناها ی مطابق با سبکها ی مختل ف معمار ی مدر ن و پس ت مدرن بررس ی و با یکدیگر مقایسه م یشود و تاثیر پست مدرن در ساختما ن ساز ی، انبو ه ساز ی شهر ی و ساما ندهی فیزیک ی فضای شهرهای جدید مورد بررسی قرار می گیرد.

نویسندگان

سیما پوراسماعیل

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان