بررسی راهکارهای افزایش مقاومت موزاییکهای پرسی و ویبره ای

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,724

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

627_3389333504

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

توجه به ا ین موضوع که موزائیک به عنوان یک کفپوش سنت ی و مرسوم مصرف بس یار زیادی در پو ششها دارد و با تکیه بر این موضوع که اکثر موزائ یک مصرف ی ، در کارگاهها ی کوچک و متوسط تول ید م ی شود ، بر آن شدم با توجه به تجربه ا ی که در کارگاهها ی تول ید موزائ یک داشتم راهها ی افزا یش مقاومت را در موزائ یکها بررس ی کنم ، تک یه ، در ا ین مقاله بر رو ی جنبه ها ی م دیریتی و آمار ی است ، و در زم ینه تکنولوژی بتن راهکارها یی ارائه شده که بتوان نگهدار ی به ینه و خوب ی از موزائیک انجام داد . و بنا به دلایلی که در مقاله ذکر خواهد شد تمرکز بر روی موزائیکهای پرسی خواهد بود

نویسندگان

سیدمحمدمهدی امیری پور

دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد