بررسی تاثیر تیم های خودگردان بر توسعه نوآوری کارکنان بانقش میانجی توانمند سازی کارکنان شرکت توزیع برق خوزستان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB12_136

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تیم های خودگردان بر توسعه نوآوری کارکنان با نقش میانجیتوانمند سازی کارکنان شرکت توزیع برق خوزستان است. پژوهش کاربردی ، توصیفی-پیمایشی از نوع علیمی باشد.روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از مطالعه کتابخانه ای ومیدانی و داده های آن بهوسیله نمونه گیری تصادفی و با استفاده ازپرسشنامه های پرسشنامه استاندارد نواوری کار کنان صادقی وهمکاران (۱۳۹۴)،پرسشنامه ۲۱ سوالی اسپریتز و میشرا (۱۹۹۲) وپرسشنامه استاندارد تیم خودگردان وست(۲۰۱۱) بدست آمده است.جامعه آماری جامعه آماری و چارچوب نمونه برداری مرتبط با موضوع تحقیق،کارشناسان و مدیران شرکت توزیع برق خوزستان در نظر گرفته میشود، تعداد این جامعه آماری ۲۰۳ نفرمی باشد با استفاده از روش نمونهگیری ساده و براساس فرمول کوکران و روش تصادفی تعداد ۱۱۵ نفر محاسبهگردید. روایی و پایایی ابزار تحقیق به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی و روش الفای کرانباخ مطلوب محاسبهشد . تجزیه و تیم های خودگردان بر توسعه نوآوری کارکنان با نقش میانجی توانمند سازی کارکنان شرکتتوزیع برق خوزستان تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

تیم های خود گردان ، نوآوری ، توانمند سازی

نویسندگان

پیمان ملک صیدالی

تیم های خود گردان ، نوآوری ، توانمند سازی