تبیین زیست پذیری شهری با رویکرد آینده نگاری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 198

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_030

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

زیست پذیری یک اصطلاح گسترده و جمعی بوده و پذیرای مفاهیم همتراز نظیر پایداری، کیفیت زندگی، کیفیت مکان و شهر سالم میباشد، که با مجموعه اقدامات و مداخلات کاربردی موجبات بهبود وضع موجود ساخت و بافت۱شهری و زمینه ارتقای کمی و کیفی را فراهم و میتواند به صورت موضوعی حیات نوینی را به بافت داده و ساختار اقتصادی اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را مطلوب برای زیست نماید. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تبیین زیست پذیری در شهر ارومیه سعی داشته است ضمن بررسی وضعیت مولفه های زیست پذیری در شهر ارومیه، وضعیتهای محتمل در آینده را در چارچوب سناریو بیان کند تا بهترین بستر تصمیم گیری پیشروی مسئولین قرار دهد. براین اساس ۳۷ شاخص در ۵بعد(اقتصادی ، فرهنگی -اجتماعی ، کالبدی، زیست محیطی، دسترسی) که براساس مطالعات کتابخانهای-اسنادی و میدانی جمع آوری شده اند با استفاده از نرمافزارهای آینده نگاری میکمک و سناریو ویزارد مورد تحلیل قرار کرفته اند. لازم به توضیح است که تحقیق حاضر خبره محور بوده است، براین اساس ۲۰ نفر کارشناس به روش هدفمند( گلوله برفی) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند. نتایج تحقیق نشان داده است که وضعیت الگوی شاخصهای زیست پذیری در ارومیه در محیط مکمک به صورت قطری پراکنده بوده که نمودار وضعیت ناپایدار بودهاند و وضعیتهای محتملبرای آینده این شهر در چارچوب سناریو، بیانگر تحقق ۵ سناریو قوی، ۳۰ سناریو باورکردنی، ۸۵۰ سناریو ضعیف بوده است، در این میان سناریوهای محتمل بیانگر سه وضعیت( مطلوب، ایستا، نامطلوب) بوده است، که وضعیت ایستا با فروانی ۵۲ درصد و ۱۴ سناریو با ضریب تحقق۹۰ درصد، محتملترین سناریو بوده است که دارای ویژگیهای به شرح زیر بوده است؛ افزایش ناکارآمدی بخش زیادی از منطقه از لحاظ کیفیت ابنیه، بالا بودن سطح الودگی، افزایش خودروها شخص و تک سرنشینی، وقوع جرائم زیاد، کاهش برخوردهای اجتماعی و درآمد شهروندان نسب به تورم ، افزایش فضاهای بی دفاع در سطح منطقه بوده است.

نویسندگان

محمدرضا روزبهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

احمد مام شریفی

کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ،تهران، ایران

سعید مهدوی معین

کارشناس حرفه و فن، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

محمد رسولی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران