بررسی ارتباط اضطراب کرونا با سبک های دلبستگی و تمائزیافتگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF10_195

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: با ظهور ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون ها انسان مورد تهدید قرار گرفته است. این بیماری علاوه بر این که افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری را به همراه داشت بلکه باعث گسترش مشکلات روانی در کل جهان شده است. عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری شیوع همه گیری بیماری عفونی، پتانسیل بالایی برای افزایش اضطراب ناشی از سرایت بیماری دارد.روش: روش تحقیق در این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، ۲۴۰دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر اضطراب کرونا، سبک دلبستگی، تمائزیافتگی خود مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین اضطراب کرونا با سبک دلبستگی و تمائزیافتگی شخص ارتباط معناداری وجود دارد بطوریکه دلبستگی ایمن و تمائزیافتگی اضطراب کرونا را بصورت منفی و دلبستگی ناایمن بصورت مثبت پیش بینی می کنند.نتیجه گیری: این پژوهش نشان دهنده اهمیت متغیرهای سبک دلبستگی و تمائزیافتگی در برابر اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

نویسندگان

معصومه یاسایی سکه

استادیار،گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران

رسول نوروزیه

دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران