بررسی تاثیر آموزش مجازی بر سواد اطلاعاتی دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEEACONF02_087

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1402

چکیده مقاله:

سواد اطلاعاتی دانشی است که به فرد کمک می کند تا بداند چگونه و کجا برای رسیدن به منابع دانش از فناوری اطلاعاتی استفاده کند.سواد اطلاعاتی مهارت و دانش دسترسی موثر به اطلاعات و ارزیابی آن هنگام نیاز است و با شیوه تفکر رابطه مستقیمی دارد. پشتکار، توجه به جزئیات، و دقت در پذیرش عقاید منتشر شده صفاتی هستند که به پرورش این مهارت کمک می کنند. با توجه به نقش بسیار مهم سواد اطلاعاتی در این پژوهش تاثیر آموزش مجازی بر سواد اطلاعاتی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه داورپناه و سیامک (۱۳۸۷) برای بررسی تاثیر آموزش مجازی در سواد اطلاعاتی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بودند. به دلیل نامشخص بودن اندازه جامعه آماری در این پژوهش از نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد و با توجه به جدول کرجسی و مورگان نعداد ۲۸۰ نفر از دانش آموزان انتخاب شدند. با توجه به خروجی اس پی اس اس، ضریب همبستگی پیرسون بین آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی برابر با ۰/۶۵۸ و مقدار عدد معنی داری (sig) مشاهده شده برای این ضریب کوچکتر از ۰/۰۱ و در واقع صفر (۰/۰۱> sig) می باشد که از سطح معنی داری استاندارد (۱% = ) کمتر است. لذا این ضریب درسطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار می باشد. با توجه به این که ضریب همبستگی دارای علامت مثبت می باشد، بنابراین می توان گفت که با افزایش آموزش مجازی در مدارس، سواد اطلاعاتی دانش آموزان نیز افزایش می یابد.

نویسندگان

رحیم کریمی

گروه تکنولوژی آموزشی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران