پیش بینی تنیدگی شغلی براساس رضایت شغلی و انعطاف پذیری کنشی در تکنسین های کاشت مو

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEEACONF02_086

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی تنیدگی شغلی براساس رضایت شغلی و انعطاف پذیری کنشی در تکنسین های کاشت مو بود که در این پژوهش از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد، جامعه آماری این پژوهش شامل تمام تکنسین های کاشت مو ایران شاغل در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بود و نمونه آماری پژوهش پیش رو شامل ۳۰۰ نفر از تکنسین های کاشت مو بود که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس انعطاف پذیری کنشی کونر و دیویدسون (RISC –CD)، پرسشنامه تنیدگی شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث ستفاده شد. پس از توزیع و تکمیل پرسشنامه ها توسط افراد نمونه جمع آوری گردید و نمره گذاری شد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی و انعطاف پذیری کنشی با تنیدگی شغلی رابطه معکوسی دارند که این رابطه از لحاظ آماری معنادار بوده و می توانند تنیدگی شغلی را در تکنسین های کاشت مو پیش بینی کنند (۰/۰۵> P).

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اعظم بیانی

کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

محمد عبدی

دانشجو دکترای آموزش پزشکی گروه مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نگین بابائی واحد

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

محمد بیانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام