بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان و اعتماد شهروندان در کارکنان آموزش و پرورش تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 715

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEEACONF02_085

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در دوره پر رقابت امروزی سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های نوینی برای رسیدن به بالاترین عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتارهای شهروندی بدین صورت تعریف شده که رفتار فردی که اختیاری است که نه به صورت واضح و مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش سازماندهی نمی شود و در افزایش اثربخشی و عملکرد سازمان تاثیرگذار است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان و اعتماد شهروندان صورت گرفت .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان آموزش و پرورش تهران می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده و تعداد ۱۳۲ نفر جهت نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه لیکرت استفاده گردید. پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای وفاداری سازمانی ۸۰۶/. وفضیلت مدنی ۸۵۷/. و اعتماد شهروندان ۸۱۶/. بدست آمد. وروایی محتوا و صوری پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.جهت تحلیل داده ها از نرم افزارspss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد رفتارهای شهروندی کارکنان تاثیر بسزایی بر اعتماد شهروندان در سازمان دارند.

کلیدواژه ها:

رفتارهای شهروندی.ا عتماد شهروندان

نویسندگان

محسن علمداری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی.دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران .ایران