بررسی تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا و شایستگی رهبری بر نتایج نوآوری با نقش میانجی قابلیتهای پویا و تعدیلگر محیط پویا (مورد مطالعه: سازمان صنعت معدن و تجارت اراک)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEEACONF02_084

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1402

چکیده مقاله:

این ایده که مدیریت منابع انسانی نقش استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها یا نتایج میانی مانند نوآوری ایفا می کند، یک اصل اساسی در تئوری و تحقیقات مدیریت منابع انسانی است. با این حال، توضیح این رابطه نامشخص است. در این مطالعه یکپارچه سازی بینش های برگرفته از مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک به درک چگونگی نقش مدیریت منابع انسانی کمک می کند. در این مطالعه به بررسی تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا و شایستگی رهبری بر نتایج نوآوری با نقش میانجی قابلیتهای پویا و تعدیلگر محیط پویا (مورد مطالعه: سازمان صنعت معدن تجارت اراک) پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی، از نظر مخاطب کاربردی، از نظر کابردی همچنین از نظر بعد زمان مقطعی بوده و در نهایت از نظر گردآوری داده ها پیمایشی از نوع ماتریس همبستگی یا کوواریانس و شیوه مدلیابی معادلات ساختاری است. کارکنان ومدیران سازمان صنعت معدن تجارت اراک به تعداد ۱۲۵ نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکلیل داده که به دلیل محدود بودن تعداد افراد، حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شده و از روش تمام شماری استفاده شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد با ۶۱ استفاده شد. اظهار نظراستاد راهنما، اساتید متخصص و کارشناسان خبره روایی ابزار سنجش را تایید کرده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بیشتر از ۰/۷ برای تمامی متغیرها بدست آمد. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد، نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی فرضیات پژوهش تایید شده و مدل ارائه شده محقق را پشتیبانی کرده است و همچنین برازش مدل نیز تایید شد. این یافته ها پیامدهایی برای درک نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی و عملکرد مدیریت دارند.

کلیدواژه ها:

کلید واژه: سیستم های کاری با عملکرد بالا ، شایستگی رهبری ، نتایج نوآوری ، قابلیت های پویا ، محیط پویا

نویسندگان

سمانه نادعلی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، دلیجان، ایران

رضا زارع

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران