بررسی اثربخشی شیوه یادگیری مبتنی بر مسئله در کم کردن هیجان های منفی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دوره اول و دوم ابتدایی اردبیل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCONF07_712

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402

چکیده مقاله:

دانش آموزان در موقعیت های تحصیلی هیجان های مختلفی را تجربه می کنند . علیرغم اهمیت قابل توجه هیجان ها، اغراق آمیزنیست که بگوییم هیجان های تحصیلی، در پژوهش های روانشناختی حوزهای کشف نشده، به شمار می آیند. هدف پژوهشحاضر بررسی تاثیر روش یادگیری مبتنی بر مسئله در کاهش هیجانهای منفی تحصیلی دانش آموزان است. روش پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتداییاردبیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ است. پرسشنامه هیجانهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط پکران، گوئتز وفرینزل در سال ۲۰۰۵ تدوین شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آموزش یادگیری مبتنی بر مسئله در کاهشهیجان های منفی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی تاثیر معناداری دارد.گرچه تاکنون پژوهشی دقیقا باهدفی مشابه مطالعه حاضرانجام نشده است اما پیشینه پژوهش ها نشان دهنده اثرات مثبت آموزش یادگیری مبتنی بر مسئله در کاهش هیجان های منفیتحصیلی دانش آموزان است.

کلیدواژه ها:

یادگیری مبتنی بر مسئله ، هیجان های منفی تحصیلی ، دانش آموزان

نویسندگان

ندا آدمیت

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، بنت الهدی صدر اردبیل

زهرا کریمی

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، بنت الهدی صدر اردبیل

نسترن کریمی

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، بنت الهدی صدر اردبیل