نقش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در خدمات دهی اثربخش دولت الکترونیک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_606

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در خدمات دهی اثربخش دولت الکترونیک است . پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی -همبستگی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان سازمان های دولتی استان البرز می باشد. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد ۳۷۵ نفر انتخاب شده است . به منظور، گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد استاندارد لاور و همکاران(۲۰۰۶) که بر اساس طیف لیکرت ۵تایی تنظیم شده است و مشتمل بر ۲۰ گویه است . استفاده شد. برای تحلیل آماری دادههای پژوهش از روشهای آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار و...) و آمار استنباطی (آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، روش معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار SPSS۲۲ و لیزرل نسخه ۸/۸ استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت الکترونیکی منابع انسانی و ابعاد آن(سهولت استفاده، کیفیت ، ارتباط شغلی ) بر خدمات دهی اثربخش دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی استان البرز تاثیر معنی داری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی (ضریب استاندارد) بین دو متغیر مدیریت الکترونیکی منابع انسانی و خدمات دهی اثربخش دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی استان البرز برابر با ۷۴/۰ شده است .

کلیدواژه ها:

مدیریت الکترونیکی منابع انسانی ، سهولت استفاده ، کیفیت ، ارتباط شغلی ، خدمات دهی اثربخش دولت الکترونیک ، سازمان های دولتی استان البرز.

نویسندگان

الهام شامحمدی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانیدانشگاه پیام نور