تحلیل همدیدی شدت جریان در روزهای همراه با گرد و غبار با تاکید بر دوره گرماستانهای کردستان و کرمانشاه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 117

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF17_049

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

ابتدا برای تعیین دوره آماری مشترک در هر دو استان، باتوجه به سابقه و دادههای موجود در ایستگاههای سینوپتیک، دوره آماری یازده ساله (۲۰۱۷-۲۰۰۷) انتخاب و سپس دادههای مربوط به گرد و غبار این ایستگاهها از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. دادهها بعد از تفکیک براساس کد و براساس قدرت دید به ده گروه تقسیم شدند. دادههای کد ۰۶ در بین کدهای معرف گرد و غبار به دلیل حجم زیاد دادهها و فراوانی تکرار براساس صدک ۹۹ انتخاب گردید. روزهای استخراج شده در محیط spss با روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد و تعداد ۱۲ عامل ۹۲ درصد دادهها را توجیه کرد. تاریخ ۲۰۱۴/۰۵/۱۳ به عنوان الگوی غالب فصل بهار انتخاب شد و نقشههای همدیدی این تاریخ رسم و تحلیل شدند. در نهایت دادههای منتخب به تفکیک ایستگاه جدا شده و براساس ماه مرتب شدند و فراوانی آنها محاسبه شد و براساس فراوانی، نقشه های پراکندگی وقوع طوفانهای گردوغبار فصل سرد به وسیله نرم افزار GIS و نقشه های فشار، ارتفاع و جریان توسط نرم افزار Grads رسم شدند.

نویسندگان

الهام صلحی اناری

دانش آموخته کارشناسی ارشد آب وهواشناسی سینوپتیک از دانشگاه شهید بهشتی

حسن لشکری

دانشیار آب وهواشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

زینب محمدی

پسادکتری آب وهواشناسی سینوپتیک، دانشگاه شهید بهشتی