امکان سنجی ارائه خدمات برون کتابخانه ایاز طریق رویکرد شراکتی با دفاتر تسهیلگری و توسعه محلیمطالعه موردی: دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی شهرستان خرم آباد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPLA01_006

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، امکان سنجی توسعه خدمات کتابخانه های عمومی ازطریق رویکرد شراکتی با دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، به منظور ارائه خدمات به مناطقمحروم و حاشیه نشین در شهرستان خرم آباد است.روش شناسای: رو، پژوهش کمی از نوع تحقیقات کاربردی است و به رو، پیمایشی اجراشده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان شاغل در دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در هشت محله حاشیه نشین شهرستان خرم آباد استn=۴۸ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته شامل ۳۷ گویه است. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمارهایتوصیفی )توزیع فراوانی و میانگین(، و آمار استنباطی فریدمن استفاده شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد به طورکلی، امکان ارائه خدمات برون کتابخانه ای از طریق رویکرد شراکتی با دفاتر تسهیلگری شهرستان خرم آباد در دو بعد تعامل با محله واختصاص فضا و ساختمان به ترتیب با میانگین ۴/۳۱و۳/۵۶ زیاد و دردوبعد تامین بودجه و منابع مالی وتامین تجهیزات و منابع اطلاعاتی به ترتیب با میانگین ۲/ ۲ و ۵۶ /۰۴کم است همچنین در مورد رتبه بندی گویه ها نیز گویه های اختصاص فضایی در محله تسهیلگری به عنوان کتابخانه برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دفتر تسهیلگری وکمک دفتر تسهیلگری به ایجاد علاقه و نگر، مثبت نسبت به کتاب خوانی بالاترین امکان را در میان سایر گویه های هر بعد مورد بررسی داشتند. اصالت/ارزش: این پژوهش، اولین مطالعه ای است که طی آن رویکرد شراکتی کتابخانه هایعمومی با دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در کشور بررسی شده است. اگرچه طیفوسیعی از ابتکارات در کتابخانه های عمومی لازم است تا تاثیر قابل توجهی بر نابرابریدسترسی به خدمات داشته باشند، ولی همکاری هر چه بیشتر با بازیگران محلی -ماننددفاتر تسهیلگری−می تواند به تقسیم مسئولیت ها و امکانات و نیل به هدف های مشترککمک کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم کشوری

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، اداره کتابخانه های عمومی، لرستان، ایران