نقش ریسک مالی در عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 339

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF15_038

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تغییرات ریسک مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، بدین جهت متغیرهای تحقیق در دو بخش مستقل و وابسته تعریف شدند که در آن شاخص های کلان اقتصادی، شاخص های کلان بازار بورس، ارزش دارایی و تصمیمات بانک مرکزی در مورد ارز به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک مالی به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند، بازه زمانی انجام تحقیق در بازه سال ۱۳۹۲ تا انتهای ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد و تعداد نمونه مورد بررسی برابر با ۱۱۷ صندوق بود، با استفاده از سری زمانی در جهت آزمون های ریشه واحد و مانایی؛ نتایج نشان از نامانا بودن کلیه متغیرهای تحقیق داشت به طوری که با یکبار دیفرانسیل گیری متغیرها از حالت نامانا خارج و مانا شدند، از آزمون همبستگی بین متغیرهای مدل، نتایج نمایانگر همخطی اجزای مدل داشت، با توجه به تایید همبستگی از آزمون تخمین مدل رگرسیونی جهت تبیین ضرایب استفاده گردید در این راستا از آماره تی و سطح معناداری به تایید رد روابط استفاده شد؛ نتایج در این بخش نشان از تایید روابط در راستای بررسی فرضیات را نشان داد به طوری که نتایج حاصله در این بخش دال بر تایید فرضیات به منظور تاثیر ریسک مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای کلان بازار بورس، ارزش دارایی صندوق و تصمیمات بانک مرکزی را نشان داد که میزان شدت اثر بر مبنای ضرایب رگرسیونی در بخش تصمیمات بانک مرکزی در حوزه ارز بیشترین ضریب تاثیر را به دست آورد.

کلیدواژه ها:

ریسک مالی ، عملکرد ، شرکت ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

علی اصغریان

کارشناسی ارشد