بررسی نقش استراتژی های فناوری اطلاعات بر توسعه اقتصادی در سازمان های نوپا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB02_104

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش استراتژی های فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی سازمان های نوپا می باشد. روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان کسب و کارهای نوپایی (استارت آپ هایی) است که موسس شرکت و یا کارآفرین هستند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۸۰ نفر برآورد شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ها، ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t به کار گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین استراتژی های فناوری اطلاعات (شامل استراتژی های برنامه ریزی و سازماندهی، استراتژی های توسعه و پیاده سازی، استراتژی های خدمت رسانی و پشتیبانی و استراتژی های نظارت و ارزیابی) و توسعه اقتصادی سازمان های نوپا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

استراتژی های فناوری اطلاعات ، توسعه اقتصادی ، فناوری ، استارت آپ ، سازمان های نوپا.

نویسندگان

محترم احمدی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیک آزاد واحد الکترونیکی