تحلیل عددی انتقال گرمای همرفت آزاد در یک محفظه متخلخل شیب دار در حضور یک چهار قطبی مغناطیسی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME31_136

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، جریان و انتقال گرمای همرفت آزاد در یک محفظه متخلخل مربع شکل با استفاده از مدل دارسی برای محیط متخلخل در حضور یک چهار قطبی مغناطیسی به روش حجم محدود، به صورت دو بعدی مطالعه شده است . دستگاه معادلات حاکم شامل ، معادله اندازه حرکت و معادلات انرژی فاز سیال و فاز جامد می باشد. جریان، آرام و پایا و همچنین سیال، تراکم ناپذیر نیوتنی فرض شده است . تاثیرات زاویه محفظه متخلخل نسبت به افق ، عدد بی بعد شدت میدان مغناطیسی ، عدد رایلی -دارسی و ضریب بی بعد انتقال گرمای همرفتی بر انتقال حرارت مورد بررسی و مطالعه واقع شده است . نتایج حاکی از آن است که افزایش شدت میدان مغناطیسی منجر به بهبود انتقال حرارت می شود. در زاویه ۹۰ درجه بیشترین میزان انتقال گرما رخ می دهد. افزایش عدد رایلی -دارسی باعث شدت گرفتن تابع جریان و افزایش انتقال گرما می شود. همچنین ، تغییر ضریب بی بعد انتقال گرمای همرفتی ، تاثیر اندکی بر مقدار تابع جریان و انتقال گرما دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مسعود زرگرباشی طوسی

دانشجوی دکتری، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

ایمان زحمتکش

دانشیار، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد