بررسی تطبیقی رمان کوچه مدق نجیب محفوظ با رمان خانه خار عبدالحسین فرزاد بر اساسنظریه ساخت گرایی تکوینی گلدمن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 231

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COLITCONF02_106

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

امروزه نگاه جامعه شناختی، نگاهی پر طر فدار و رایج در مطالعات ادبی است. جامعه شناسی ادبیات، شاخه ای از جامعه شناسی است که به منظور مفهوم نمودنپیوندهای متن ادبی و جامعه، به بررسی رابطه اثر ادبی و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می پردازد. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، دو رمان کوچه مدق نجیب محفوظ و خانه خار عبدالحسین فرزاد بر اساس نظریه ساخت گرایی تک وینی گلدمن به صورت تطبیقی مقایسهشد هاند. هدف از این بررسی، ترسیم وجود اشتراک و افتراق میان دو رمان کوچه مدق و خانه خار و پیگیری زمینه های احتمالی ت اثیرپذیری عبدالحسین فرزاد ازنجیب محفوظ است. یافته های این پژوهش، گویای آن است که مسائلی چون زنان در جامعه، فمنیسم، دوگانه مدرنیته و سنت، نگاه به خانواده، کاربرد رمزیمسائل اجتماعی و مسئله فقر از مشترکات مضمونی دو رمان مورد بررسی است. به نظر می رسد نگاه دو نویسنده در تمامی مولفه ها دارای شباهت است اگرچه درفرم و چگونگی تفاوت هایی دیده می شود. همچنین اثر عبدالحسین فرزاد به منظور تبیین دیدگا ه اجتماعی، از اشارات دینی به صورت آشکار بهره نجسته است،درحالی که نجیب محفوظ به این حوزه توجه بیشتر و آشکارتری دارد

نویسندگان

عصمت چابک

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

محمود کمالی

استاد یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ،تهران ، ایران