بررسی تطبیقی فرایند برنامه ریز ی درسی ادبیات (حکایت ها، اشعار، داستان های کوتاه)دوره متوسطه ایران و جمهوری چک با تا کید بر الگوی شورت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 233

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COLITCONF02_102

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف نوشتار حاضر بررسی تطبیقی فرایند برنامه ریزی درسی ادبیات (حکایت ها، اشعار، داستان های کوتاه) دوره متوسطه ایران و جمهوری چک با تاکید برالگوی شورت بود لذا روش تحقیق کیفی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و برر سی کتاب ها و مقالات بود نتایج بررسی نشان داد که بر اساس الگو یشورت فرایند برنامه ریزی درسی، از سه عنصر اساسی خاستگاه برنامه درسی،مشارکت کنندگان و انعطاف پذیری برنامه یا میزان توجه به واقعیات محیطی تشکیلشده است که در بعد خاستگاه برنامه درسی اد بیات دوره متوسطه ا یران ، متمرکز و جمهوری چک نامترکز همچنین مشارکت کنندگان برنامه درسی ادبیات دورهمتوسطه ایران تنها کارشناسان و متخصصان وزارت آموزش و پرورش و در جمهوری چک ایالات (استان ها) و مدارس بودند در نهایت انعطاف پذیری برنامهدرسی ادبیات یا میزان توجه به واقعیات محیطی در ایران انعطاف ناپذیر و در جمهوری چک انعطاف پذیر می باشد

نویسندگان

سعید طالبی

دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران