مطالعه درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان درباره برخی مفاهیم شیمی فیزیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHEMCONF04_090

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور مطالعه میزان درک دانشجومعلمان سال اول و دوم رشته آموزش شیمیدانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در مورد برخی مفاهیم پایه موضوعات ترمودینامیک و سینتیک شیمیاییو استخراج کج فهمی های موجود در بین آنها انجام شد ه است. جامعه آماری پژوهش دانشجومعلمان رشتهآموزش شیمی و روش جمع آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته حاوی چند سوال درباره مفاهیم موردنظر است که روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که برخی از دانشجویاناین دانشگاه در درک این مفاهیم مشکل دارند و کج فهمی هایی مشابه با کج فهمی های گزارش شده درمنابع علمی برای دانش آموزان دوره متوسطه دارند. مشخص گردید که استفاده از استدلال ترمودینامیکیبرا ی حل مسائل سینتیکی، عدم توانایی در استفاده از دانش خود برا ی یک حل مسئله معین و نقش کتابهایدرسی از علل پیدایش برخی کج فهمی ها در میان دانشجومعلمان است. نتایج نشان داد که درباره تفسیرهاینادرست احتمالی دانشجومعلمان باید هوشیار ی کافی وجود داشته باشد تا احتمال بروز کج فهمی کاهش یابد.معرفی تعاریف همراه با نشان دادن کاربردها در مورد مسائل خاص و بحث در مورد کج فهمی های رایجپیشنهاد پژوهش حاضر برای پیشگیری از برداشت نادرست دانشجویان است.

نویسندگان

مسعود سعادتی

استادیار شیمی گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

سیدمحمدحسن شریفیان

دانشجوی دکترای شیمی فیزیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران