مطالعه اثر باز ی های رایانه ای بر اختلالات اسکلتی -عضلانی، وضعیت شناختی و کیفیت زندگی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT07_039

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: بازی های رایانه ای در میان دانش آموزان به اصلی ترین سرگرمی تبدیل شده که نقش مهمی در بروز اختلالاتاسکلتی عضلانی داشته که آنها را در معرض دردهای اسکلتی-عضلانی در آینده قرار می دهد. بنابراین در این مطالعه محققین بهدنبال مطالعه اثر بازی های رایانه ای بر بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی، وضعیت شناختی و سطح کیفیت زندگی دانش آموزان مقطعمتوسطه شهر کرمانشاه برآمدند. روش تحقیق: در این مطالعه تعداد ۶۰ دانش آموز با میانگین سنی ۱۶/۷۵ قد ۱۷۴/۱۷ و وزن ۶۸/۶۸ که حدود ۳/۸۰ ساعت در هفته بازی رایانهای انجام میدادند جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند. اختلالات اسکلتی- عضلانی با پرسشنامه Nordic ،وضعیت شناختی با پرسشنامه ذهن آگاهی، کیفیت زندگی با پرسشنامه SF۳۶ ، شدت دردهای اسکلتی-عضلانی در یک هفتهگذشته با شاخص دیداری visual analog scale ، نقاط ماش های با لمس و درد فشاری بررسی شد. تعداد ساعات انجام بازیهایرایانه ای به صورت خودگزارشی ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ و روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که، بازی های رایانه ای می توانند در وقوع اختلالات اسکلتی-عضلانی تاثیر گذارباشند. بنابراین یافتن راهبردهای مناسب در کنترل مدت زمان استفاده از رایانه، بازی های رایانه ای و پاسچر در ساعات طولانیمدت مطالعه ضروری به نظر می رسد

نویسندگان

فرزانه گندمی

گروه آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

کمال آزادی

گروه آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران