تاثیر تمرینات تناوبی طولانی مدت بر بیان Mafa در بافت پانکراس رت های دیابتی شده توسط تزریق نیکوتین آمید - STZ

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 137

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT07_038

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: شیوع دیابت نوع۲ در طول دو دهه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در دیابت نوع ۲، پانکراس انسولین تولید می کند که اما مقدار آن ناکافی است و یا بدن نسبت به آن مقاوم ست و توانایی استفاده از آن را ندارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ایر تمرینات تناوبی بر بیان Mafa در بافت پانکراس، گلوکز، انسولین و عملکرد سلول های بتا در رت های دیابتی نوع ۲ انجام گرفت. مواد و روش ها: نمونه آماری را ۱۴ رت نر ویستار ۱۰ هفته ای در دامنه وزن ۱۰ ±۲۲۰ گرم تشکیل می دهند. رت های مورد مطالعه بواسطه تزریق درون صفاقی نیکوتین آمید و STZ دیابتی نوع ۲ شدند به شیوه تصادفی به گروه های تناوبی ۱۲ هفته، ۵ جلسه در هفته، n=۷ و کنترل n=۷ تقسیم شدند. سطوح ناشتایی گلوکز، انسولین، عملکرد سلول های بتا و بیان Mafa در بافت پانکراس دو گروه بعد از آخرین جلسه تمرینی اندازه گیری و توسط آزمونی تی مستقل بین دو گروه مقایسه شدند. نایج: افزایش بیان Mafa متعاقب تمرینات تناوبی از یافته دهای اصلی مطالعه حاضر بود. به عبارتی، ۱۲ هفته تمرین تناوبی به تعداد ۵ جلسه در هفته به افزایش بیان Mafa در بافت پانکراس رت های دیابتی نوع ۲ شد. این بهبود همچنین با افزایش انسولین سرم، عملکرد سلول های بتا و کاهش سطوح گلوکز ناشتا در رت های مورد مطالعه همراه بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر، افزایش سطوح انسولین سرم و عملکرد سلول های بتا را شاید بتوان به افزایش بیان Mafa در بافت پانکراس در پاسخ به تمرینات تناوبی نسبت داد.

نویسندگان

فاطمه کوهزادی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی واحدسمنان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ایران

محمد رشیدی

گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه ازاد اسلامی سمنان ایران