بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتبار برند با توجه به نقش میانجیگری دلبستگی به برند

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 295

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF13_011

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مشارکت فرهنگی پایدار، هویت و شهرت برند بر ایجاد اعتبار برند از طریق نقش میانجی دلبستگی به برند مقصد است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران شهر تهران است که طی دوره تحقیق حداقل یکبار ازشهر تهران بازدید کرده اندمی باشد. تحقیق حاضر از بعد هدف، کاربردی بوده و در دسته تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار می گیرد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به فرمول کوکران، تعداد افراد ۳۸۴ نفر از طریق نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. درابتدا پرسش هایی برای به دست آوردن اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مطرح شده است و سپس پرسش های مربوط به تحقیق : مشارکت فرهنگی پایدار،هویت برند مقصد،شهرت برند مقصد،دلبستگی به برند مقصد و اعتبار برند مقصد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی مقادیر شاخص های کلی برازش مدل اندازه گیری این پژوهش کاملا از وضعیت قابل قبولی برخوردار است و حاکی از بررسی تاثیر مشارکت فرهنگی پایدار، شهرت برند بر ایجاد اعتبار برند از طریق نقش میانجی دلبستگی به برند مقصد در گردشگران شهر تهران می باشد اما هویت برند از طریق دلبستگی برند تاثیر معناداری بر ایجاد اعتبار برند ندارد.

کلیدواژه ها:

مشارکت فرهنگی پایدار ، هویت برند مقصد ، شهرت برند مقصد ، دلبستگی به برند مقصد و اعتبار برند مقصد

نویسندگان

مهرگان خاتم

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سید مهدی جلالی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز