تاثیر قدرت مدیرعامل بر افشای اختیاری با تاکید بر ساختار مالکیت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF06_046

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر افشای اختیاری با تاکید بر ساختار مالکیت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ، ۱۲۶ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی ۸ ساله بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و دادههای مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل بر افشای اختیاری تاثیر معکوس دارد. همچنین ، ساختار مالکیت بر افشای اختیاری تاثیر معکوس دارد. ولی ، ساختار مالکیت بر قدرت مدیرعامل تاثیر مستقیم دارد.

نویسندگان

حامد یزدانی شمس

دنشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی -غیردولتی علم و فن آوری شمس ، تبریز، ایران

آرش درخشان مهر

دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ممقان، ممقان، ایران