بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و افشای اطلاعات آینده نگر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF06_008

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات آینده نگر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بودند که با لحاظ نمودن شروط خاصی ، تعداد ۷۲ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از نرم افزار EVEIWS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که اندازه شرکت ، سودآوری، کیفیت حسابرسی ، مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره، دارای رابطه مثبت و معنی دار با افشای اطلاعات آینده نگر بوده و همچنین اهرم مالی و عمر شرکت دارای رابطه منفی و معنی دار با افشای اطلاعات آینده نگر می باشد.

نویسندگان

سعید پاکدلان

دانش آموخته دکتری حسابداری دانشگاه مازندران ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالیشاندیز، مشهد، ایران.

علیرضا آذربرهان

دانش آموخته دکتری حسابداری دانشگاه مازندران، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالیشاندیز، مشهد، ایران

سارا نظری چشمه خنک

کارشناسی ارشد رشته حسابداری مدیریت، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایرا ن.