ارائه طرح حفاظت پیشگیرانه موزه محوطه میراث جهانی تخت جمشید (گنجینه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU08_1050

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

حفاظت بهینه از آثار گذشتگان، مراقبت از اماکن مهم تاریخی و بازنگری به وضیعت حفاظتی اثر، ضرورتی انکار ناپذیر است. در این میانحفاظت پیشگیرانه با مجموعهای از تمهیدات، امکانات و عملیات موجب حذف یا به حداقل رساندن تاثیرات مخرب بر آثار است. شیوه یمدیریت در شرایط عادی و بحرانی، تجهیزات، وضعیت محل نگهداری، چینش آثار و شرایط محیطی عواملی است که در این مهم نقشدارند . مورد مطالعه در این پژوهش تخت جمشد است که بخش مهمی از آثار موجود در آن در مخزن موزه آن قرار دارد. از آنجا که انبارکردن و نگهداری صحیح آثار در مخزن، یکی از راهبردهای حفاظت پیشگیرانه است، به دلیل وجود اشیاء آلی و معدنی در کنار سایر آثارارزشمند در مخزن، این بخش نسبت به دیگر بخش های موزه با چالش های مهم تری روبرو است. در این پژوهش ضمن تبیین تئوری حفاظتپیشگیرانه به نتایج پایش های ترموگرافی رطوبت سنج و شناسایی عوامل خطرساز در موزه پرداخته میشود که نتایج بدست آمده نشانمیدهد، نوسان رطوبت نسبی، رطوبت نسبی کمتر از حد استاندارد و نوسان درجه حرارت خطرات عمده است که در محیط مخرن وجوددارد. بر اساس نتایج بدست آمده راهکارهایی ارائه شده است بطوریکه در صورت رعایت موارد مطرح شده، گام مهمی در جهت حفاظتشایسته تر از اشیاء موزه ای در گنجینه تخت جمشید برداشته خواهد شد.

نویسندگان

مسعود رضایی منفرد

عضو هیات علمی موسسه غیرانتفاعی زند شیراز، دکتری مدیریت بحران

محمدرضا نعمت اللهی

استاد دانشگاه شیراز، رئیس موسسه تحقیقات ایمنی دانشگاه شیراز