تاثیر پیاده روی در اواخر بارداری بر پیامدهای لیبر و زایمان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 259

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMWMI09_053

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

ورزش در دوران بارداری برای مادر و جنین فواید متعددی دارد اما در مورد تاثیرات آن بر لیبر و زایمان نتایج متناقضی وجود دارد. این کارآزمایی بالینی تصادفی شد ه روی ۱۰۲ زن باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رفسنجان انجام شد. گروه مداخله پیاده روی را از هفته ۳۴ بارداری تا شروع زایمان ۴ بار در هفته و هر بار به مدت ۴۰ دقیقه اجرا و گروه کنترل فقط مراقبت روتین را دریافت کردند. اطلاعات مربوط به پیامدهای زایمانی از پرونده بیمارستانی واحدهای پژوهش جمع آوری شد. بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و باروری اخ تلاف آماری معناداری وجود نداشت. نمره بیشاپ گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار داشت. همچنین از نظر طول مرحله سوم زایمان، لیبر خودبه خودی، القای لیبر، زایمان سزارین و ابزاری اختلاف معناداری بین گروه مداخله و کنترل مشاهده شد. نتیجه گرفتیم که پیاده روی در اواخر بارداری برخی پیامدهای لیبر و زایمان را بدون تاثیر نامطلوب بر آپگار نوزاد بهبود می بخشد.

نویسندگان

بهناز شجاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مامایی و بهداشت باروری ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانش گاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

مرضیه لری پور

استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران،

محمود شیخ فتح الهی

استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عرو ق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران