شناخت مولفه های طراح ی فضای یادگیری با محو ر یت پرورش خلاقیت کود ک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILISC03_045

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

کودکان از لحاظ شخصیت سنی با بزرگسالان تفاوت زیادی دارند، کودکان عاشق کنجکاوی، خطر و تخیلات ذهنیهستند، که اغلب علاقه دارند همه چیز را با توجه به جستوجوهای خود کشف و یاد بگیرند . هدف این مقاله، شناختمولفه های تاثیرگذار بر ذهن و پرورش خلاقیت کودکان است. خلاقیت به عنوان یک توانایی فردی است که تحت تاثیر عواملمختلف فردی و محیطی قرار می گیرد، بنابراین ویژگیهای محیط در بروز استعدادهای کودک و شکوفایی خلاقیت نقشبه سزایی دارد. از اینرو ضروریست که پیش از طراحی فضاهای یادگیری مناسب کودکان به بررسی و شناخت مولفه ها یفضاهای موثر در ارتباط با روانشناسی محیط که بر ذهن، جسم و احساسات کودکان تاثیر گذار است پرداخته شود. در اینمقاله ابتدا به مطالعه مفاهیم اصلی و مرور بر مراحل یادگیری کودک پرداخته شده است. سپس از طریق مرور مطالعاتپیشین و شناخت مباحث نظری در ارتباط با نقش جایگاه محیط بر کودک و یادگیری او مولفه هایی موثر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوا در خصوص ارتباطمباحث:کودک، یادگیری و محیط یافته های مختلف از طریق ابزارهای مختلف مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبهجمع آو ری شده است. پس از جمع آوری دادهها که به طریق مختلف و مشاهدات نمونه های مهدکودکهایی که در خصوصویژگیهای محیطی شاخصه های قابل تاملی داشتند، داده های بدست آمده تحلیل و تفسیر شد. بر اساس تحلیلهای صورتگرفته نقش مولفه های اصلی چون امنیت برای حضور اول یه کودک ضروری دیده شد. سپس به مولفه های دیگری که موجبتداوم حضور کودک همراه با ترغیب و برانگیختن کودک میشود اشاره شده است، چرا که ماندگاری کودکان در فضا موجبتمرکز و پرورش ذهن میشود. در نهایت نتیجه این پژوهش به صورت نموداری به منظور شناخت مولفه های موثر بر یادگیری:رشد و پرورش خلاقیت کودک در ارتباط با محیط ارائه شده است.

نویسندگان

مریم نیمروزی

دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی معماری ، موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

هیوا رحمانی

دکتری تخصصی معماری ، عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی حافط شیراز