آموزه هایی از تجارب کشور دانمارک در برنامهریزی مسکن پایدار در شهرهای آینده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FURURECITY01_100

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است که در شکل متعالی خود با مفهوم مسکن پایدار مطرح میشود که در بیانی سادهبه معنای «مسکنی قابل استطاعت، دسترس پذیر، دوستدار محیط و کمتر آسیب پذیر» است. دستیابی به چنین مسکنی از لحاظ اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و کالبدی دارای مزایای فراوان است و بهرهمندی از تجارب سایر کشورها در این زمینهمیتواند آموزنده باشد. براساس شاخص های مرکز آمار اتحادیه اروپا، کشور دانمارک با کسب امتیازی برتر، یکی از کشورهایپیشگام در زمینه مسکن پایدار است و بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با روشی تحلیلی تفسیری و کیفی به استخراجآموزه هایی از تجارب این کشور در زمینه مسکن پایدار بپردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد کشور دانمارک با اقداماتی از جمله:«امضای تفاهمنامه انرژی میان سازمانهای مختلف»، «تدوین مقررات و ا ستانداردها»، « تاسیس مرکز گردآوری اطلاعات»، «پرداخت کمکهای مالیاتی و یارانه»، طرح های مختلف پایداری ساختمان ها» و «تشکیل سازمان های مردم نهاد و ا قدامات شهروند محور» دستیابی به مسکن پایدار را دنبال کرده است که الگوبرداری از آنها برای دستیابی به مسکن پایدار می تواند برای شهرهای آینده موثر باشد.

نویسندگان

محمدباقر نادی

دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

نجما اسمعیل پور

دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد