بررسی تاثیر استراتژی های کسب وکار بر چابکی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش(مورد مطالعه: ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 104

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNCCONF06_128

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی های کسب وکار بر چابکی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش درادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدی ران شرکت ملی حفاری ایران می باشد. با توجه به جامعه آماری وبر اساس جدول مورگان، تعداد ۲۶۳ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار -مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های چابکی سازمانی پاندا و راث، استراتژی کسب وکار گیلگئوس و مدیریتدانش لاوسون بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان و اهل فن و پایایی با روش آلفای کرونباخمورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و از آمار استنباطی نظیرضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بار ون و کنی استفاده شد.نتایج پژوهش حاکی از آن بود که استراتژی کسب و کار و مدیریت دانش به طور معنیدار قادر به پیش بینی چابکیسازمانی می باشند. همچنین مدیریت دانش قادر به پیش بینی استراتژیهای کسب و کار می باشد و نقش واسطه گریمعنی دار مدیریت دانش در رابطه بین متغیرهای استراتژی کسب و کار و مدیریت دانش تایید شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمدرضا سرکاکی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش بازاریابی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران