ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تاکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 194

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-5-76_001

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تاکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش توسعه مالی با استفاده از مدل گاپتا و همکاران (۲۰۱۱) اندازه گیری شده است. ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، سن شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت می باشد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی نیز با استفاده از مدل جارامیلو و سانکاک(۲۰۰۷) مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ۱۳۰ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ویژگی های اندازه، سن، رشد و سودآوری با توسعه مالی ارتباط مثبت(مستقیم) و ریسک مالی ارتباط منفی(معکوس) دارد. در حالی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی تاثیر معناداری بر ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی ندارد.

کلیدواژه ها:

ویژگی های شرکت ، توسعه مالی ، عدم اطمینان سیاست اقتصادی

نویسندگان

ساینا اصغریان

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران.

محمدرضا عباسی استمال

استادیار گروه حسابداری، واحد ورزقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ورزقان، ایران.