دراسه تحلیلیه للجمالیات اللغویه والبلاغیه فی سوره طه علی ضوء نظریه النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحره التائبین [طه: ۷۰ – ۷۳])

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 121

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCJ-12-25_006

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1402

چکیده مقاله:

عبد القاهر الجرجانی یری اعجاز القرآن الکریم الادبی فی نظمه الدقیق وانسجامه التام بین مکوناته، حیث المفردات فی غایه الدقه اختیارا، وفی کمال الحکمه ترکا لما هی قریبه من معناها، فبین الالفاظ انسجام تمام فی اللفظ وبینها ارتباط وثیق معنی. ثم الجمل بمختلف انواعها والتراکیب بشتی اسالیبها فی ائتلاف تام فیما بینها لفظا وفی وفاق تام مع المعنی، مع مراعاه تامه لقواعد النحو واسس علم البلاغه، وکل من جمالیات اللفظ والمعنی فی خدمه سیاق الآی الکریمه. ثم عبد القاهر ما فسر القرآن الکریم علی اساس نظریته وما وجدنا باحثا آخر قام بتطبیقها بشمولها علی الآیات البینات، فقمنا بدراسه اربع آیات محدده من سوره طه علی ضوء نظریته بالاستفاده من المنهج الوصفی- التحلیلی. فوصلنا من من خلال دراستنا التحلیله الی ان المفردات فی الآی الکریمه لکونها علی اساس حوار جدلی بین فرعون والسحره فی غایه الرزانه مع شیء من الشده فی مفاهیم متعلقه بتهدید فرعون بالعذاب ائتلافا للفظ مع المعنی. ثم اسالیب التاکید لفظا ومعنی مراعاه تماما اقتضاءا لمراعاه الحال، فمن اسالیب بارزه هی الحذف والذکر والتکرار استهجانا بالذکر لاسم الباری سبحانه ونبیه موسی وهارون (ع) لفرعون، وذکرا للمقابله او تکرارا للتلذذ من قبل السحره. والجمل قصیره مع مراعاه الایجاز بنوعیه القصر والحذف اقتضاءا للمقام الحواری الجدلی. وکل من بدائع النظم واللفظی والمعنوی فی خدمه السیاق الکلی للمقطع الکریم.

نویسندگان

عبدالله نوری زاد

دانشگاه شهید بهشتی

ابو الفضل رضائی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

محمدابراهیم خلیفه شوشتری

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی