بررسی راهبرد های رفع محدودیت های تحقق بازاریابی سبز و نقش رقابت پذیری برند بر وفاداری به برند در مشتریان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC04_453

تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای رفع محدودیت های تحقق بازاریابی سبز و نقش رقابت پذیری برند بر وفاداری به برند در مشتریان می باشد. تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق را ۱۰۷۶ نفر از کارکنان سطح مدیران و کارشناسان ارشد تعداد ۲۰ شرکت از شرکت های بیمه ای ایران به غیر از شرکت های فعال در مناطق آزاد و شرکت های بیمه اتکایی موجود در کشور تشکیل می دهد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و از طریق جدول مورگان تعداد نمونه تقریبا ۲۸۵ بدست می آید. جهت سنجش و گرد آوری داد ه ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه در این تحقیق توسط تعدادی از اساتید و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها تقریبا ۶۶۴/۰ تعیین گردید که بیانگر پایایی قابل قبول ابزار سنجش می باشد. با آنالیز اطلاعات بدست آمده این نتایج حاصل شده که سازمان های بیمه گر، مشتریان و رقبا با توجه به عدم شناخت از مفاهیم بازاریابی سبز به سمت استفاده از آن جهت گیری نکرده اند.

نویسندگان

سودابه امیدخواه

کارشناسی ارشد MBA دانشگاه پیام نور همدان