محاسبه توزیع پاسخ فرکانسی سازه کمربند گوه ای اتصال ماهواره به ماهواره بر ناشی از عدم قطعیت برخی پارامترهای سفتی محوری و خمشی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKT-11-2_012

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

عدم قطعیت پارامترها باعث میشود که رفتار سیستمها نسبت به چیزی که انتظار میرود، تغییر کرده و یک ماهیت آماری پیدا کند. بنابراین در سیستمهای پیچیده و حساس، همچون سازه ماهواره بر و ماهواره متصل به آن، لازم است تاثیر عدم قطعیت بر رفتار دینامیکی بررسی شود. در این مقاله، مدل اجزاء محدود نوینی از سازه ماهوارهبر و ماهواره شبیه سازی شده است که عدم قطعیتهای اتصال کمربند گوهای را لحاظ میکند. این مدل، بر مبنای روشی است که توزیع سفتی محوری و خمشی معادل اتصال کمربند گوهای را با در نظر گرفتن عدم قطعیتها محاسبه میکند. سپس رفتار ارتعاشی سازه با وجود عدم قطعیتها بررسی شده و روشی برای محاسبه توزیع آماری پاسخ فرکانسی سازه کامل ارائه شده است. در نهایت طیف توزیع پاسخ فرکانسی سازه کامل در دو راستای طولی و عرضی (خمشی) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد انحراف معیار توزیع در محدوده فرکانسی نزدیک به فرکانس طبیعی خمشی متاثر از اتصال کمربند گوه ای، بیشترین مقدار را دارد که نشان دهنده تاثیر سفتی محلی این اتصال، بر پاسخ دینامیکی سازه در راستای عرضی است. همچنین انحراف معیار توزیع و در نتیجه تاثیر سفتی اتصال بر پاسخ دینامیکی سازه در راستای طولی، اندک و قابل صرف نظراست.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت ، اتصال کمربند گوهای ، قابلیت اطمینان. پاسخ فرکانسی

نویسندگان

رضا آذرافزا

عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

علی داور

پژوهشکده مهندسی کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر لویزان تهران

سید صدرالدین موسوی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی مالک اشتر