ررسی تاثیر کرنش انوبه فشاری بر سخنی آلیاز AL۵۰۸۳ فراوری شده توسط عملیات کوبش متوالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,650

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_107

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر یک پاس عملیات کوبش متوالی در دماهایی ۲۵۰˚C؛ ۳۰۰˚C و ۳۸۵˚C با میزان کرنش ۱/۴۴ درهر پاس و عملیات فشار سرد انویه بر روی سختی نمونه های آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ مطالعه شده است. پس از عملیات کوبش متوالینمونه ها تحت فشار ثانویه با مقادیر کرنش ۳۰%، ۴۰%، ۵۰% و ۶۰% قرار گرفتند. سپس نمونه هایی که تحت کوبش متوالی و فشارثانویه قرار گرفته بودند سختی سنحی شدند و مقادیر سختی آن ها با نمونه ی اولیه مقایسه شد. مشاهدات نشان دادند که سختینمونه ها با اعمال ۳۰% فشار ثانوبه افزایش و در مقادیر کرنش های بیشتر به حالت پایدار رسید. در برخی نمونه ها سختی در کرنش۵۰ و ۶۰% روند نزولی داشت. افزایش سختی در کرنش های کم به افزایش دانسیته نابجایی ها نسبت داده شد. ثبات سختی درکرنش های ثانویه بیش از ۳۰% به ترغیب بازیابی دینامیکی در اثر تجمیع کرنش کوبش متوالی و فشار سرد انویه مرتبط می شود.درنهایت با استفاده از نمودارهای میکروسختی -کرنش معادلات مربوطه استخراج و به دمای عملیات کوبش متوالی مرتبط شدند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیر مومنی

دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی همدان

نعیمه فخار

استادیارگروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان

فاطمه زهرا چگنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد_شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه صنعتی همدان