مدیریت استفاده از تلفن همراه د ر فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر از طریق آموزش مهارت هایفرزند پروری به والدین (نمونه موردی: منطقه موسیان، استان ایلام)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF05_024

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

استفاده از تدریس مجازی و تلفن همراه در آموزش مواد درسی در کنار تاثیرات مثبت، آسیب هایینیز برای دانش آموزان در پی خواهد داشت. در سه سال اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونامیزان استفاده از تلفن همراه در بین دانش آموزان افزایش بسیاری داشته است . در این بین نقشوالدین و آموزش آنان به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد تحصیلی و میزان استفاده از تلفنهمراه در فرزندانشان بسیار حائز اهمیت است. بدنبال توجه به وضعیت تحصیلی دانش آموزاندختر، مشورت با مدیران و معلمان مدارس مختلف منطقه موسیان در استان ایلام و ابراز نگرانیتعدادی از والدین، تصمیم گرف تیم که جلسات آموزشی برای والدین به منظور افزایش نظارت برعملکرد تحصیلی و مدیریت استفاده از تلفن همراه در دانش آموزان دختر در بازه زمانی مهر وآبان ماه سال ۱۴۰۱ در مدارس مختلف برگزار نماییم. محتوای جلسات آموزشی را بر اساسبرنامه فرزن دپروری مثبت تهیه نموده و برای ۳۲ والد و در پنج جلسه ۴۵ دق یق های اجرا نموده واز پرسشنامه مهارت های فرزند پروری آلاباما (فر ایک، ۱۹۹۱ ) و پرسشنامه منبع کنترل والدینی(لسلی و همکاران، ۱۹۸۶ ) برای بررسی اثربخشی جلسات آموزشی استفاده نمودیم. نتایج نشانداد برگزاری جلسات آموزشی موجب افزایش نظارت والدین بر عملکرد تحصیلی و مدیریتاستفاده از تلفن همراه در دانش آموزان می شود. در مجموع به نظر می رسد که آموزش مهارت هایفرزند پروری به والدین تاثیرات مثبتی بر ارتباط آنان با فرزندان داشته و به مدیریت و نظارت کارآمد والدین بر رفتار دانش آموزان منجر می شود

کلیدواژه ها:

نظارت و کنترل فضای مجازی ، فرزند پروری.والدین

نویسندگان

مهدی میرزایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران، آموزگار اداره آموزش وپرورش منطقه موسیان، استان ایلام

شیما عبدی

دانش آموخته کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس امام صادق ع دانشگاه فرهنگیان ایلام مدیردبستان ظفر، اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان، استان ایلام

رضا خوب آیند

دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دبیرعلوماجتماعی، اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان، استان ایلام

شهناز یاور

دانش آموخته کارشناسی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دبیر مدرسه ۳۱ آبان ادارهآموزش و پرورش منطقه موسیان، استان ایلام